03. 10. 2023.

OR: Europske regije mogu približiti politike EU-a potrebama građana u području digitalizacije, vještina i inovacija

Razgovarali smo s Jensom Zvirgzdgraudom, voditeljem tajništva SEDEC-a u Odboru regija (OR), o vještinama u regijama EU-a. Pogledajte kako regije EU-a mogu poticati vještine usmjerene na budućnost i premostiti jaz između građana i oblikovatelja politika.

Nadležnosti povjerenstva SEDEC Odbora regija (OR) kreću se od kulture, zapošljavanja, vještina i socijalnih aspekata do istraživanja, potpore inovacijama i regulacije tehnologije. 

Izražavajući stajališta lokalnih i regionalnih vlasti o prijedlozima politika i zakonodavstvu EU-a, OR je nedavno usvojio savjetodavna mišljenja o digitalnom obrazovanju, Programu vještina za Europu, politikama kojima se podupiru regionalne inovacije, etičkim smjernicama za umjetnu inteligenciju (vidjeti mišljenje OR-a o Aktu o umjetnoj inteligenciji i mišljenje OR-a o Bijeloj knjizi o umjetnoj inteligenciji)i kulturnoj politici. OR izražava stajališta lokalnih i regionalnih vlasti koje svoje iskustvo i preporuke politika temelje na izravnom svakodnevnom kontaktu s građanima.

Odbor regija podržava cilj da 70 % odraslih osoba do 2025. stekne osnovne digitalne vještine i želi dodatno razviti najbolje lokalne i regionalne prakse usmjerene na otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i uključivo digitalno okruženje za građane EU-a. To je u skladu i sa strateškim inicijativama usmjerenima na približavanje Europe cilju digitalnog desetljeća da se do 2030. osigura da 80 % Europljana ima osnovne digitalne vještine.

Digitalno desetljeće: uloga regija EU-a u poticanju vještina

Napredak u ostvarivanju ciljeva digitalnog desetljeća mogao bi se poboljšati tako da se regijama pruži veća vidljivost na platformi za digitalne vještine i radna mjesta te da im se osigura prilika za razmjenu iskustava i izazova u provedbi ključnih digitalnih i socijalnih politika EU-a. 

„Doista, lokalni i regionalni projekti često zahtijevaju pažljivu i društveno odgovornu ravnotežu između etičkih aspekata novih tehnologija kao što je umjetna inteligencija i potpore eksperimentiranju i inovacijama za budući rast i radna mjesta“. 

Regulacija umjetne inteligencije mora proizlaziti iz zajedničke vizije europskih građana o poželjnom budućem odnosu između čovjeka i umjetne inteligencije o kojoj se demokratski raspravljalo te se mora temeljiti na sveobuhvatnom konsenzusu o tome kako bi trebalo organizirati buduće informacijsko društvo i tržišta u Europi.

U tom je kontekstu osiguravanje pravedne perspektive za budućnost ljudskog rada važno etičko pitanje i pitanje politike.  Javna tijela, posebno lokalne i regionalne vlasti, vjerojatno će biti pozvana da nadoknade svako smanjenje zaposlenosti i plaća te povećanje socijalne nejednakosti koje bi moglo biti povezano s povećanjem učinkovitosti automatizacije i umjetne inteligencije – ako se za 10 godina polovina današnjih radnih mjesta zamijeni automatizacijom. Uz potporu EU-a i na nacionalnoj razini, lokalne i regionalne vlasti mogu doprinijeti odgovarajućim prekvalifikacijama i prekvalifikacijama, socijalnim politikama i programima za prelazak s jednog radnog mjesta na drugo, osiguravajući istinski savez za vještine između javnog i privatnog sektora koji ulaže u razvoj radne snage.

Stajalište je OR-a da je potrebna veća potpora EU-a: ne samo za napredne digitalne vještine u okviru programa DIGITAL Europe, već i za osnovne vještine – osnaživanje građana i omogućivanje njihova sudjelovanja u digitalnom gospodarstvu i digitalnom upravljanju; te ih učiniti aktivnim akterima u našoj kulturnoj i digitalnoj baštini. 

Digitalna kohezija: kako premostiti jaz u vještinama među regijama EU-a 

Ako Europa mora riješiti trajni inovacijski jaz i digitalni jaz među regijama diljem EU-a, OR može predložiti ideju digitalne kohezije. Oblikovan je u raspravama o politikama koje članovi OR-a održavaju s predstavnicima drugih institucija EU-a. OR smatra da bi se proširenjem pristupa koji se temelji na digitalnim centrima mogao smanjiti jaz u digitalnim inovacijama diljem EU-a. Nadalje, po analogiji bi trebalo uspostaviti inovacijske centre u okviru politika europskog istraživačkog prostora, po mogućnosti po jedan centar u svakoj od regija razine NUTS 2 diljem Europe (razineNUTS klasificiraju regije u sustavu statistike EU-a, a razina 2 je ona na kojoj se provode regionalni fondovi EU-a). 

Također bi bilo važno poboljšati kompetencije i vještine nastavnika za rad s digitalnim obrazovanjem kao novom prilikom koja će se koristiti u obrazovnom procesu. Za obavljanje te zadaće regije moraju surađivati sa subjektima na nacionalnoj razini i imati koristi od dostupne potpore EU-a. Konkretno, tretiranjem predmeta iz područja STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) kao regionalnog obrazovnog prioriteta i podupiranjem inicijativa za suradnju i ulaganja u tom području može se smanjiti negativan učinak odljeva mozgova i ponuditi mogućnosti za razvoj karijere aktivnoj radnoj snazi u području STEM-a. 

Još jedna ideja koja se trenutačno razmatra bila bi da OR tješnje surađuje s drugim institucijama i dijelovima Europske komisije (kao što je GU CNECT) na digitalnim pristupima kulturnoj baštini, gradeći daljnje sinergije između područja kao što su humanističke znanosti i STEM.

Biografija autora 

Jens Zvirgzdgrauds načelnik je sektora tajništva povjerenstva SEDEC Odbora regija. SEDEC ima širok mandat koji se proteže od inovacija do kulture i nastoji pružiti regionalnu perspektivu politikama EU-a u tim područjima. Jens Zvirgzdgrauds magistrirao je ekonomiju i magistrirao pravo na LL.M.-u. Nedavno je bio uključen u područja politika kao što su regulacija umjetne inteligencije, partnerstva za regionalne inovacije i potpora digitalnom obrazovanju. Jens je studirao kraće ili dulje vrijeme u Danskoj, Norveškoj, Islandu, Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Također je strastveni promatrač razvoja u području tehnologije i društva u zemljama istočne i jugoistočne Azije te uči kineski jezik.

O SEDEC-u i Odboru regija 

Europski odbor regija (OR) glas je regija i gradova u Europskoj uniji (EU). Predstavlja lokalne i regionalne vlasti diljem Europske unije i savjetuje o novim zakonima koji utječu na regije i gradove (70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a). SEDEC, Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu zaduženo je za zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, osposobljavanje (uključujući cjeloživotno učenje), sport i kulturu. SEDEC je također odgovoran za ravnopravnost, socijalnu ekonomiju i dosjee mladih, kao i za istraživanje, inovacije i umjetnu inteligenciju.

© Europska unija/Nuno Rodrigues

Saznaj više

 • Digitalna tehnologija / specijalizacija:

  Umjetna inteligencija

  Digitalne vještine

 • Razina digitalnih vještina:

  Osnovno

  Srednja

  Napredno

  Stručnjak za digitalni sektor

 • Geografski opseg - Država:

  Europska Unija

 • Vrsta inicijative:

  Institucionalna inicijativa EU-a